తెలంగాణ ఇంటర్‌ ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాలు
Telangana Intermediate Public Examinations II Year 2019 Results
Print
Please enter 10 digit Hall Ticket Number

Hall Ticket No

1830110338

Total

236

Name

NAMALIKONDA VENKATA DIVAKAR

Result / Grade

C
First Yr Start

First Year

Subject
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
Marks
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
First Yr End Second Yr Start

Second Year

Subject
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
ENGLISH PAPER -I
Marks
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
40 P
Second Yr End